Pyrenejský horský pes

Na stránce věnované plemeni Pyrenejský horský pes naleznete následující témata:

Poradcem chovu je Sandra Rudolfová, Husova 467, 281 04 Plaňany, tel.: 604 775 171, rudolfova.sandra@seznam.cz

Veškeré náměty a připomínky, které Vám zde chybí, směřujte na e-mailovou adresu  rudolfova.sandra@seznam.cz:   předmět "Pyrenejský horský pes".

Členy KCHMPP, kteří mají zájem o prezentaci jejich chovných jedinců (psů a fen), žádáme o zaslání příslušných podkladů (vyplněný formulář + fotografie) poradkyni chovu paní Sandře Rudolfové - rudolfova.sandra@seznam.cz.

Podmínky chovnosti:

Pyrenejský horský pes je zařazován do chovu na základě bonitace nejdříve od 18ti měsíců věku a jedné výstavy pořádané klubem v jakékoliv třídě (kromě dorostu) s výsledkem Výborný nebo Velmi dobrý.

U psů i fen je povinné vyhodnocení RTG DKK do stupně D (3/3) včetně. Jedinec s DKK D může být spojován pouze s jedincem s DKK A (0/0).

Vyšetření luxace pately s výsledkem max do stupně 1/1. Jedinec se stupněm 1/1 může být spojován pouze s jedincem s výsledkem 0/0.

K bonitaci povinně doložit informativní vyšetření DM - degenerativní myelopatie.

Jedinec bílého zbarvení musí mít při spojování partnera se znaky.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18ti měsíců neomezeně, fena od 18ti měsíců do 8 let věku.

Počet vrhů: 1 vrh v jednom kalendářním roce

U reprodukce jž chovných jedinců musí být jeden z rodičů DM clear - čistý.

O plemeni:

Mohutný bílý pes, jehož neobyčejná krása je korunována záplavou bohaté srsti, ušlechtilá hlava se zasněným pohledem tmavých mandlových očí, které vyzařují inteligenci, mírnost a živý zájem. To vše zosobňuje pyrenejský horský pes –„le patou“; tak jej něžně nazývají v jeho domovině ve Francii. Patou je vpravdě mimořádným zjevem, neboť i na zcela nezúčastněného pozorovatele mocně zapůsobí jak dech beroucí půvab, tak i aristokratické vzezření tohoto psa, jenž je ale typickým představitelem pasteveckého horského psa lupo-molosoidního typu.

HISTORIE PLEMENE

Pohoří Pyrenejí (celkem 434 km) se rozprostírá od Biskajského zálivu na severu po Středozemní moře na východě, dvě třetiny pohoří se nacházejí na španělské straně a tvoří přirozenou hranici mezi Francií a Španělskem. Francouzské Pyreneje jsou o dost strmější než horská úbočí na východě, během doby ledové se v této oblasti zformoval unikátní systém horských údolí, skalních hřebenů, říčních toků a termálních pramenů. Jedná se o geograficky velmi složitý terén, ale i tak přes značnou obtížnost terénu přes pyrenejské masívy v rozličných historických obdobích přecházeli po horských stezkách jak poutníci, armády, tak i hordy barbarů.

Pyreneje, jejichž část (ta rozsáhlejší) se nachází na území Španělska a menší část na území Francie, jsou domovinou pyrenejského horského psa, prastarého to plemene, jehož geneze zasahuje až do dávné minulosti. Ve středověku byla španělská část Pyrenejí velmi řídce osídlena (a je tomu tak, ve srovnání s francouzskou částí Pyrenejí, i dnes), vzhledem k těmto okolnostem se ve španělské části relativně izolovaně vyvíjely dva typy pasteveckých psů: pyrenejský horský pes, který je označován jako lehčí, tj. lupo-molosoidní typ spíše světlého zbarvení, psi tohoto prvního typu byli užíváni především jako ochrana stád, zatímco druhý, těžší typ (mastif) sloužil v první řadě k ochraně domu a majetku. Pyrenejský horský pes je řazen do skupiny tzv. lupo-molosoidních plemen, kam mimo jiné patří i kuvasz, akbash, maremmansko-abruzský pastevecký pes, tornjak, slovenský čuvač, atd. K plemenům výše zmiňovaného těžšího molosoidního typu se řadí pyrenejský mastin, španělský mastin, tibetská doga, atd. Rozdíl mezi oběma typy je naprosto evidentní; psi typu mastifa jsou těžcí, mají masivní a těžší hlavu, mohutnější kostru.

Fosilní nálezy z doby bronzové (datované do období cca 1000 – 1800 př. n. l.) prokazují existenci velkých (převážně bílých) strážních psů, kteří mohli být přímými prapředky pyrenejského horského psa. Podle jedné z teorií psi tohoto typu migrovali společně s fénickými obchodníky do Španělska a dále přímo do Pyrenejí, přičemž část těchto psů se společně s árijskými kmeny dostala dále do Evropy, kde se tento původní typ vyvíjel do jednotlivých variet psů podobného typu (např. maremmansko-abruzský pastevecký pes, anatolský pastevecký pes, kuvasz, atd.). Podle další hypotézy byly ovce do Pyrenejí introdukovány cca 3000 před naším letopočtem a doprovázeli je velcí bílí psi lehčího typu. Pyrenejské pohoří poskytovalo přirozený habitus velkým predátorům – především medvědům, vlkům a rysům, tato skutečnost ovlivnila i vzhled a povahu pyrenejského horského psa. Početná stáda ovcí, putující na jaře a na podzim do hor a zpět do údolí, bylo zapotřebí chránit před šelmami, ono tradiční putování stád do horských pastvin (transhumance) by bylo naprosto nemyslitelné bez existence prapůvodních a obranyschopných velkých psů. Jako ochranu před predátory nosili pyrenejští horští psi masivní železné obojky pokryté trny (viz foto). Patou ve středověku plnil tedy především funkci ochránce stád, a to jak před predátory, tak i před lapky a zloději. Pyrenejský horský pes byl formován drsnými podmínkami hor, jeho primární funkcí byla obrana stád ovcí a hovězího dobytka před predátory (vlky a medvědy), jeho „užitná hodnota“ tedy rozhodně nespočívala v exteriéru, jakkoliv oslnivém, nýbrž výlučně v pracovních schopnostech; horalé by si jen stěží mohli dovolit držení tak velkého psa coby pouhou ozdobu selského stavení.

Tradiční ochrana hrdla před predátory

Jeden z prvních písemných pramenů, odkazujících na mimořádnou odvahu a statečnost patou, pochází z roku 1407, a to z pera historika jménem Labedanes Boudette; zmiňuje, že pyrenejští horští psi údajně zachránili život krále Karla VI; ten byl při návštěvě svého bratrance Phoeba napaden býkem a dva statní pyrenejští psi, kteří stádo střežili, býka během útoku zastavili.

Další písemné reference odkazující k plemeni potvrzují, že již ve 14. století tito psi sloužili rovněž jako ostraha středověkých hradů a zámků v Midi - Pyrenejích, coby obránci hradů byli chováni ve větších počtech např. na hradech Foix či Fort v Lourdes.

Do širšího povědomí se patou dostal v 17. století. V roce 1675 pobýval francouzský následník trůnu (budoucí král Francie Ludvík XVI) v Barèges na lázeňském pobytu v Pyrenejích a zde byl natolik okouzlen náhodným setkáním s pyrenejským horským psem, že jednoho mladého zástupce plemene odvezl s sebou na královský dvůr. Plemeno se záhy stalo módním a zanedlouho již patřilo ve šlechtických kruzích k dobrému tónu vlastnit toto aristokraticky vyhlížející zvíře.

První psaný standard plemene se objevil v knize „Rasy psů“ („Les Races de Chiens“), publikované v roce 1897, jejím autorem byl hrabě Bylandt. Dalším z řady významných zachránců plemene, jemuž přináleží zásluhy na obnově a ustálení typu, byl na počátku 20. století pan Théodore Dretzen, sám velký milovník plemene, jenž strávil dětství ve společnosti fenky pyrenejského horského psa. Ve společnosti hraběte Bylandta a pana Byassona podnikl pan Dretzen cestu do Pyrenejí, tuto misi hrabě Bylandt později popsal jako úspěšnou, neboť se jim podařilo nalézt množství dokonalých a velmi typických jedinců.

Théodore Dretzen a CH Porthos

Další dekády dvacátého století zastihly plemeno v dosti nepříznivém stavu, 1. světová válka měla vpravdě decimující vliv nejen na lidskou populaci, nýbrž pochopitelně i na toto majestátní plemeno. Jen díky usilovné práci nadšenců se podařilo pyrenejského horského psa zachránit před vyhynutím, genetický fond rasy byl v poválečné době v neutěšeném stavu, plemeno bylo nejednotné v typu, chovatelská základna byla úzká. Důležitou roli při záchraně plemene sehrál Bernard Sénac-Lagrange. Pan Sénac-Lagrange okolo sebe shromáždil skupinu milovníků plemene a přímo v Pyrenejích byli opět vyhledáváni typičtí jedinci, kteří byli použití k rekonstrukci a záchraně plemene.

Podoba plemene v minulosti

V období před II. světovou válkou patřily k zásadním chovatelským stanicím ve Francii „De Pontoise“ , „De Soum“ a „De Poeyemayou“.

Nádherní rustikální jedinci z CHS "De Pontoise"

Francouzský a dodnes nejvýznamnější klub pyrenejských plemen – Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénées (R.A.C.P.) byl založen v roce 1923 a pan Sénac-Lagrange se stal jeho prvním prezidentem, v této funkci byl činný až do roku 1954. Druhá světová válka opět nepříznivě ovlivnila stav plemene, obnovení genofondu bylo velkým triumfem pana Sénac-Lagrange. V historii chovu a zušlechťování plemenného typu sehráli po II. světové válce velice důležitou úlohu manželé Giraltovi (CHS Du Comté de Foix). Na zámku Foix byli pyrenejští horští psi přítomni jako strážci již po staletí. Paní Girald prohlásila, „že už můj prapradědeček, pradědeček a i můj otec nemohli mít na panství jiné plemeno než pyrenejského horského psa, já jsem pouze nositelkou tradice. Tito psi utvářeli část mých nejranějších vzpomínek.“ Linie „Du Comté de Foix“ byla založena na feně J’Izoure du Comté de Foix, prvním chovným psem, odchovaným manželi Giraltovými, byl Lanoux Comté de Foix. Dr. Giralt a jeho paní měli cit pro chov a správnou vizi, neboť používali v chovu promyšlenou liniovou plemenitbu, ta dala vzniknout typu, který byl charakteristický pevnou silnou kostrou a nádherně modelovanou hlavou. Manželé Giraltovi tak měli naprosto zásadní vliv na formování a ustálení správného typu v druhé polovině 20. století, pyrenejští horští psi z „Du Comté de Foix“ dodnes představují nedostižný ideál plemenného typu.

Francouzský klub každoročně pořádá několik speciálních výstav, na nichž posuzují výlučně specialisté na plemeno, nejdůležitější akcí pro každého chovatele, majitele či jen milovníka php je národní výstava, která se koná každý rok v září v Argéles-Gazost v Pyrenejích. Na tuto výstavu se každoročně sjíždějí vystavovatelé doslova z celého světa a počty přihlášených jedinců jsou vpravdě ohromující a konkurence vysoce kvalitní. Francouzský klub také pořádá při speciálních výstavách testy povahy, úspěšné složení povahového testu je, kromě dalších velmi přísných kritérií (např. vyhodnocení DKK max. do stupně B/B, atd.) podmínkou získání prestižního titulu CH Francie.

NV Argeles, Francie, BOB a BIS (pes ČR) a BOS (fena Itálie)

CELKOVÝ VZHLED A TYPICKÉ ZNAKY PLEMENE

Zásadním a naprosto klíčovým znakem plemene je typická hlava a tzv. pyrenejský výraz – tento výraz lze jen velmi obtížně popsat pouhými slovy. Výraz patou je překrásný, něžný, zasněný a ztělesňuje doslova esenci tohoto plemene (viz fotogalerie). Každý, kdo kdy uzřel tento výraz, je navždy tímto pohledem hluboce niterně zasažen! Hlava je ušlechtile a jemně utvářena a je prosta ostrých úhlů, stop je v mírném sklonu, nesmí být příliš vysoký ani neznatelný, lícní linie jsou jemné a plné, s dobře vyplněným prostorem pod očima, nejširší část mozkovny odpovídá její délce. Oči jsou poměrně malé, hnědé, mandlového tvaru a lehce šikmo nasazené (tzv. asijské oko), bez viditelné spojivky. Pohled jeho překrásných očí je inteligentní, zasněný a mírný. Pyrenejský výraz spoludotváří nepříliš velké a nízko nasazené přiléhající ucho trojúhelníkového tvaru, které je uloženo v jedné linii s vnějším koutkem oka, při vzbuzené pozornosti jsou uši neseny výše. Bez existence správného pyrenejského výrazu není php oním patou, byť pro laiky možná i nadále atraktivním, ale pouze „velkým bílým psem“.

Pyrenejský výraz

Typický představitel plemene je rustikální a harmonický jedinec s ušlechtilou hlavou a správným výrazem, vynikajícím pigmentem a silnou kostrou, jedinec, jenž nepostrádá určitou eleganci, patou nemá být příliš těžký či lymfatický s hrubou hlavou nebo naopak příliš lehké konstituce s úzkou chrtí hlavou; pes s nedostatečně silnou tělesnou strukturou by nikdy nebyl schopen obstát při obraně stáda.

Typická samčí hlava

Typická samičí hlava s krásným výrazem

Fena výborného typu s nádhernou hlavou a výrazem

Hlava má při pohledu shora klínovitý tvar ve tvaru „V“, pysky mají být pevné, přiléhající, jejich barva je černá anebo silně černě skvrnitá, jediná přípustná barva nosní houby je černá, jakákoliv jiná barva je vylučující vadou. Hlava nemá být úzká ani příliš těžká či hranatá, s vysokým stopem a povislými pysky, atd. Rovněž patro má být černě zbarvené. Kohoutková výška psa se pohybuje od 70 – 80 cm, u fen uvádí standard výšku od 65 – 75 cm, v každém případě má být naprosto zjevný pohlavní dimorfismus mezi psem a fenou. Hrudní končetiny jsou silné a svisle postavené k zemi, pánevní končetiny jsou dobře zaúhlené, při pohledu zezadu taktéž svisle postavené k zemi a jsou dobře osrstěné (tzv. prapory).

Nádherné představitelky starého rustikálního typu ("le vieux type"): CH Tella De Alba de los Danzantes a CH Umar De Alba De los Danzantes

Dalším znakem plemene jsou pevné dvojité paspárky na zadních končetinách, jedinci se slabými a nepříliš vyvinutými paspárky obvykle nemají správnou sílu kostry. Paspárky, jak se traduje, měly kdysi sloužit ke snazšímu pohybu v hlubokém sněhu, je nezbytné je udržovat pravidelným zastřiháváním. Srst je bílá s jezevčími ("blaireau"), béžovými anebo oranžovými ( „arrouye“) znaky, obvykle umístěnými na kořeni ocasu, uších a po těle. Především jedincům s jezevčími znaky se dává přednost, čistě celobílí jedinci mohou možná mohou na neobeznalého laika působit jako "aktraktivnější", ale čistě bílá barva není pro plemeno typická, jak ostatně dokazují archivní fotografie. Celobílí jedinci mívají obvykle problémy s pigmentem a mohou trpět i některými zdravotními problémy (např. hluchotou). V chovu by měli být přednostně používáni jedinci pouze s výborným pigmentem.

Rozdílný pigment u dvou cca čtyřtýdenních štěňat. Fenka (obr. nahoře) má zbarvení blaireau a vynikající pigment, pejsek (obrázek dole) se narodil jako celobílý bez znaků, i v dospělosti bude mít s velkou pravděpodobností celkově velmi slabý pigment a zcela depigmentovaný nos.

Dalším znakem, typickým pro toto plemeno, je nesení a tvar ocasu, ocas má být zakončen tzv. háčkem, při vzbuzené pozornosti psa je ocas nesen vysoko a je silně zatočený nad hřbetem, staří horalé tento způsob nesení ocasu nazývali "arroundera", což přibližně znamená "tlouci kola". Bohužel právě tento typický znak se v posledních letech poněkud vytrácí, u řady jedinců háček chybí a ocas často není nesen správným způsobem. A přitom pohled na patou, který hrdě dává na odiv světu své sebevědomí prostřednictvím ocasu, je úchvatný!

Správné nesení ocasu (arroundera) u štěněte

Jedná se o starobylé rustikální plemeno, které je nezbytné uchovat v takové podobě, jakou mělo po staletí. Patou má být silný, ale přesto atletický a plně funkční pes, který je prost veškerých exteriérových abnormalit. Nelze v této souvislosti nezmínit „módní trend“ upravování srsti a i chov netypických jedinců s hrubou a těžkou hlavou, jejichž fenotyp není v souladu s francouzským standardem. Veškeré úpravy jako např. koupání, bělení, trimování či jiné střihové úpravy by měly být tabu! Časté šamponování srsti má za následek její nežádoucí zjemnění, ale srst má mít typickou hrubou strukturu, neboť jen tak je patou chráněn před povětrnostními vlivy. Srst nemá být sněhově bílá, nýbrž lehce nažloutlá. Srst pyrenejského horského psa má samočistící schopnost a příjemně voní. Znalci plemene jsou toho názoru, že srst, má-li správnou strukturu, mezi prsty praská. K tomu, aby srst zůstala v dobré kondici, postačí pouze občasné kartáčování + vyčesání mrtvé srsti.

Typický jedinec rustikálního typu se správnou strukturou srsti a vynikajícím pigmentem (španělský chov)

ZDRAVÍ

Pyrenejský horský pes patří ke zdravým plemenům, ale i u tohoto plemene se mohou objevovat některá onemocnění, vyskytující se obecně u všech velkých a obřích plemen, např. DKK, torze žaludku, atd. V některých liniích byla zaznamenána dědičná hluchota, luxace pately či oční vady (entropium, atd.), a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru zdravých rodičů a nespojovat navzájem dva postižené jedince.

POVAHA A VÝCHOVA

Povaha patou se za staletí příliš nezměnila. Stále je to klidný, sebevědomý, vyrovnaný a nebojácný pastevecký pes, který spolehlivě ochrání svěřené území, stádo, či rodinu. V porovnání s některými ostatními pasteveckými plemeny se projevuje patou výrazně „mírumilovněji“, není to v žádném případě pes útočný! Vzhledem k jeho prapůvodnímu poslání je jeho chování samostatné, má instinktivní sklon k nezávislosti, samostatnému uvažování a rozhodování, což vyplývá z jeho instinktu samostatného strážce stád. Patou nebyl nikdy šlechtěn k absolutní poslušnosti, hlavním kritériem byly jeho pracovní dovednosti, spočívající ve schopnosti vyhodnocovat správně situaci, udržovat predátory v uctivé vzdálenosti od stád a v případě nutnosti i zasáhnout. Takové situace sám však nevyhledává, nejprve případného útočníka zastrašuje imponujícím postojem a hlubokým štěkotem a zaútočí až v nejvyšší nouzi. Při obraně stáda a svěřeného území prokazuje mimořádnou odvahu a statečnost. Má tendenci za své teritorium považovat celé území, kam až dohlédne, a proto je nezbytné vymezit mu hranice dostačně vysokým a pevným plotem.

Nelze od něj očekávat bezpodmínečnou poslušnost a mechanické plnění povelů. Pyrenejský horský pes nikdy nebude bezhlavě plnit povely, je to samostatně uvažující pastevecký pes a občas i dost svéhlavý, jehož posláním byla odpradávna ochrana stád, v mezních situacích (útok predátora) se musel rozhodovat pouze dle vlastního uvážení. V žádném případě se tedy nehodí pro člověka, který by vyžadoval absolutní poslušnost, stejně tak jako se nehodí pro toho, kdo by si chtěl pořízením atraktivního psa potvrzovat svůj „společenský status“, aniž by se předem důkladně obeznámil se specifickou povahou a typickým chováním pasteveckého plemene! Patou je vůči členům své „smečky“ mimořádně oddaný, jemný, něžný a mazlivý, cítí se být plnohodnotným členem společenství, a proto vyžaduje stálý kontakt se „svými“ lidmi, stádem, atd., není to v žádném případě pes vhodný do kotce. Každý, kdo má dřívější zkušenost s jiným plemenem (např. ovčáckým), musí zcela přehodnotit dosavadní vzorce chování a „metodologii výcviku“. Silou nepořídíte, musíte na to jít hlavou, patou se necvičí ("cvičácký" dril pro něj není), nýbrž důsledně a s citem vychovává.

Socializovaný php se správnou povahou miluje děti

Patou má nádherný vztah k dětem...

Patou se výborně snáší i s dalšími domácími zvířaty - např. s kočkami.

Třebaže je patou velmi přátelský, jemný, až něžný, přesto to není pes pro každého, neboť má - vzhledem k jeho specifické povaze a původnímu poslání, tj. samostatné ochraně stád před predátory - sklon k vlastní iniciativě, nezávislosti a samostatnému rozhodování. Patří k velkým, až obřím plemenům, a proto každý povahově nevyrovnaný jedinec může představovat značný problém, a to nejen pro jeho majitele, nýbrž i pro jeho okolí. Měla jsem možnost vidět řadu nevyrovnaných či bázlivých jedinců, a to i nejen u nás, ale i v zahraničí (např. na NV ve Francii se za nevyrovnanou povahu plně v souladu se standardem vylučuje) a považuji tento jev za problém, povahově nevyrovnaní jedinci by nikdy neměli být použiti v chovu, etický a morální imperativ však není vlastní všem chovatelům, bohužel ale ke škodě plemene.

Francouzský klub nabízí možnost složit povahový test, tato zkouška prověřuje kromě jiného i reakce psa na různé nepříjemné, nečekané či neobvyklé podněty a pes nesmí projevit ani náznak agresivity či paniky (pozn.: povahové testy se provádějí i ve Skandinávii). Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že francouzští testeři obvykle kombinují během testu různé metody, nelze se tedy na test předem „připravit“ jako na zkoušku. Bázlivý, agresivní či jinak nevyrovnaný jedinec sítem testu neprojde. Pes, který nemá vyrovnanou povahu, se chová naprosto nepředvídatelně a některé jeho reakce na zcela běžné podněty mohou být nebezpečné - např. kousnutí ze strachu. Nevyrovnaná, bázlivá či dokonce agresivní fena by neměla být použivána pro chov, neboť tyto povahové znaky předává i svému potomstvu, bázlivost se pak dále šíří v populaci. Mechanismus dědičnosti ovlivňuje totiž nejen morfologii, nýbrž i povahové znaky. Obecně platí, že charakter je determinován jak přirozeností (nature), tak i prostředím, výchovou (nurture). Jinými slovy, je-li nevyrovnaná povaha vrozená, pak bohužel ani důkladná socializace není všespasitelná, neboť nežádoucí povahové znaky lze eliminovat pouze do velmi omezené míry.

Zájemce o štěně by si měl velmi tedy přepečlivě vybírat CHS a především vidět matku štěňat, tj. její chování a reakce, např. je-li fena bázlivá (a bázlivost by nikdy neměla být interpretována jako "rezervovanost přírodního plemene"), bude vlohy k nevyrovnanému charakteru předávat i svému potomstvu.

Nejdůležitější fáze socializace štěňat začíná již u chovatele. Prostřednictvím hry a vzájemných interakcí se přirozeným způsobem utváří správné sociální chování. To, co je v tomto věku u chovatele zanedbáno (např. v důsledku izolace štěňat), zanechá na psychice jedince nenapravitelné škody.

Hojné návštěvy jsou vhodnou metodou socializace štěňat, zejména děti jsou vítány!

Pyrenejský horský pes je dodnes využíván k práci u stáda (viz fota), v takovém případě je nutné štěně uvykat už od raného mládí kontaktu s hospodářskými zvířaty, přednostně za přítomnosti již zkušeného dospělého jedince.

Php se správnou, tj. typickou, vyrovnanou a sebevědomou povahou (nikoliv ovšem labilní či jinak nevyrovnaný jedinec) je samozřejmě schopen pracovat u stáda, aniž by nutně musel pocházet z "x" generací tzv. „pracovních linií“. Na fotografiích je mladá fenka z českého chovu po "nepracovně" vedených rodičích a štěňata z "nepracovní linie", která se zaučují u stáda.

Patou je ovšem velice univerzální a přizpůsobivý jedinec, v dnešní době plní často i roli rodinného psa, působí úspěšně i v canisterapii. Výchova mladého psa musí být klidná, konzistentní a velmi důsledná, patou je velmi inteligentní a chápe rychle, ale majitel by měl disponovat jistou vrozenou autoritou, protože někteří jedinci mohou, a to zejména v období dospívání zkoušet testovat slabiny ve výchově, avšak i tehdy je třeba si zachovat naprosto chladnou hlavu a v žádném případě nepoužívat násilné metody! Patou si velice dobře vědom své síly, vůči slabším (dětem, malým psům, atd..) se chová empaticky, ohleduplně, něžně a své fyzické převahy nikdy nezneužije.

Socializace je základem výchovy

Mladého jedince je nezbytné už od raného věku vystavovat novým podnětům, brát ho do rozličných prostředí, důkladná socializace je základním kamenem správné výchovy a zárukou toho, že v dospělosti budete mít vyrovnaného, přátelského a bezproblémového jedince.

Autor: Mgr. Jitka Kriegerbecková, Ph.D., CHS Patou von TraumbergChovatelské stanice:

Almanach

Majitel: Hana Malcová
E-mail: hana.malcova@seznam.cz
Telefon: 778 000 555
Web: http://www.almanach.unas.cz/

Baldriana

Majitel: Jana Ošoncová
Adresa: Gagarinova 13, 69201 Mikulov
E-mail: jaena@post.cz
Telefon: 608719260
Web: https://www.facebook.com/Baldrianakennel/

Dogmania

Majitel: Štěpánka Hrádková
Adresa: Dolní Lukavice 213, 334 44
E-mail: dogmania@seznam.cz
Telefon: 608 530 224

Farma Štěkot

Majitel: Jana Henychová
Adresa: Topolová 635, 28924, Milovice nad Labem
E-mail: stekot@centrum.cz
Telefon: 704 088 312
Web: http://www.pyrenees.cz/

Forever Drem

Majitel: Semir Henych
Adresa: Sportovní 602, 28923 Milovice nad Labem
E-mail: drem2@centrum.cz
Telefon: 704 088 312
Web: http://www.drem.wbs.cz/

L'Antre du Patou

Majitel: Barbora Duspivová
Adresa: Mezi Silnicemi 10, 32600 Plzeň
E-mail: barcaduspivova@seznam.cz
Telefon: 776 800 551
Web: http://www.antre-du-patou.com/

Navare Prim

Majitel: Mgr. Hana Trubáková
Adresa: Květinová 175, 403 22 Svádov
E-mail: hanatrubakova@seznam.cz
Telefon: 603 243 712
Web: https://navareprim.webnode.cz/

Patou von Traumberg

Majitel: Mgr. Jitka Kriegerbecková, Ph.D.
Adresa: Do Zámostí 52 D, 32600 Plzeň
E-mail: jitkakriegerbeck@seznam.cz
Telefon: +420 602 298 098
Web: https://www.patouvontraumberg.cz/

Zahájský mlýn

Majitel: Pavlína Seifertová
Adresa: Samota 46, 411 19 Mšené-lázně
E-mail: rarasci@centrum.cz
Telefon: +420 606 276 615
Web: https://pyrenej-zahajsky-mlyn.webnode.cz/

z Farmy u Stromodomu

Majitel: Katarína Zemanová
Adresa: Čestětín 19, 33162 Nečtiny
E-mail: cestetin@s-profess.cz
Telefon: +420 725099875
Web: http://www.farmaustromodomu.cz/

Tender Giant

Majitel: Bc. Dana Vobecká
Adresa: Kardausova 611/3, 111 01 Praha 10
E-mail: info@ranchippos.cz
Telefon: +420 778 085 376
Web: https://www.ranchippos.cz/

Z Jizerského Pekla

Majitel: Romana Beránková
Adresa: Horní Maxov 218, okr. Jablonec nad Nisou
E-mail: chalupa.beranek@seznam. cz
Telefon: 737 275 530
Web: stenata.cz/pyrenejsky-horsky-pes

V případě zájmu zveřejnit Vaší chovatelskou stanici a jste členem KCHMPP o.s. zašlete vyplněný formulář na e-mail rudolfova.sandra@seznam.cz.
Formulář ke stažení:

ZDE (.doc)Krycí psi:

Arán Patou von Traumberg

Arán Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1221/14
Datum narození: 2014-01-24
Barva: Bílá se znaky
Výška: 78 cm
Váha: 62 kg
HD: A/A, PL 0/0, genetický profil (DNA) určen (Genomia), DM (degenerativní myelopatie): N/N (normální genotyp, clear), test povahy francouzského klubu pyrenejských plemen R.A.C.P. (Test De Comportement)
Otec: C.I.B., NORD CH, FI CH, SE CH, DK CH, EE CH, Helsinki Winner Covermount Big Block
Matka: C.I.B., , CH, GCH, Veterán CH, CH CMKU, CH + GCH SK, CH DE, A, PL, San Marina, World Veteran Winner Kora De Alba De los Danzantes
Výstavní ocenění: C.I.B., CH Francie, BOB + BIS NV Argeles Gazost, Francie (franc. klub R.A.C.P.) 2017 + 2018, CH CZ, CH CMKU, GCH CZ, SK, Klubový CH, DE, A, Norska, Holandska, CH De Luxembourg, CH San Marina, BIG I Amsterdam Winner, Vítěz speciální výstavy, Klubový vítěz, BOB + BIS KV holandského klubu PHP, V1, CAC, BOS + Best expression KV italského klubu pyrenejských plemen A.C.P., BOB + BIS KV KPP, V1, CACIB + BOS Šampionát Francie, Vítěz Lipska, Vítěz Prahy, German Winner
Jméno a příjmení majitele: Mgr. Jitka Kriegerbecková, Ph.D.
Adresa: Plzeň
Telefon: +420 602 298 098
E-mail: jitkakriegerbeck@seznam.cz
Web: https://www.patouvontraumberg.cz/

Alvaro L’Antre du Patou

Alvaro L’Antre du Patou

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1539/16/18
Datum narození: 2016-10-14
Barva: Bílá se znaky
Výška: 77 cm
Váha: 60 kg
HD: HD A/A, DLK: 0/0, PL: 0/0, OCD: 0/0,LTV: 0
Otec: Marbore de Alba de los Danzantes
Matka: C.I.B. Desalazara Honey Honey
Výstavní ocenění: Junior Šampion KCHMPP, Český Junior Šampion, Vítěz Speciální výstavy, BOB – Vítěz Prahy, CACIB, CAC, CAC ČMKU, BOS
Jméno a příjmení majitele: Barbora Duspivová
Adresa: Plzeň
Telefon: +420776800551
E-mail: barcaduspivova@seznam.cz
Web: http://www.antre-du-patou.com/

Artuš Icona Bohemia

Artuš Icona Bohemia

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1352 /15/18
Datum narození: 2015-04-07
Barva: Bílá se znaky
Výška: 75 cm
Váha: 50 kg
HD: HD: A/A
Otec: Chenespace Roi Pour Vi’skaly’s
Matka: BELLA FIRST z Vajlovny
Výstavní ocenění: CAJC, BOJ, Český junior šampion, CAC, CACIB, BOB, Český šampion
Jméno a příjmení majitele: Ing. Ivana Bauerová
Adresa: Paseky 3, 397 01 Písek
Telefon: +420 725 422 047
E-mail: iva.bauerova@gmail.com

Diego Ranč Siňorita

Diego Ranč Siňorita

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1407/15/17
Datum narození: 2015-10-03
Barva: Bílá se znaky
Výška: 78cm
Váha: 56kg
HD: A/A
Otec: Geoffrey du Domaine de Peyrac
Matka: Anssie Ranč Siňorita
Výstavní ocenění: Český junior šampion, Klubový junior šampion, CAJC, BOJ, BOS, Klubový vítěz mladých, CAC, CACIB, CAC ČMKU, Vítěz třídy, Krajský vítěz
Jméno a příjmení majitele: Pavlína Seifertová
Adresa: Samota 46, 411 19 Mšené-lázně
Telefon: +420 606 276 615
E-mail: rarasci@centrum.cz
Web: https://pyrenej-zahajsky-mlyn.webnode.cz/

CH.Pyristamo Ergo

CH.Pyristamo Ergo

Číslo zápisu: ČMKU 1324/-14/14/15 (PKR.II-117828)
Datum narození: 2014-03-01
Barva: bílá se znaky
Výška: 81 cm
Váha: 68 kg
HD: HD 0/0, ED 0/0, PL 0/0, OCD 0/0, Kardiografie+Dopple normale
Otec: C.I.B.LUX Dukas du Neouvielle,HD 0/0,PL 0/0
Matka: C.I.B Bellflower Pyristamo,HD 0/0,ED 0/0,OCD 0/0
Výstavní ocenění: GrandCH,CH.CZ,CH,KL,CH.ČMKU,JCH.KL,JCH.CZ, pracovní pes
Jméno a příjmení majitele: Semir Henych
Adresa: Sportovní 602 Milovice nad Labem 28924
Telefon: 704088312
E-mail: drem2@centrum.cz
Web: www.ergo.wbs.cz

JCH.Neptune du Domaine de Peyrac

JCH.Neptune du Domaine de Peyrac

Číslo zápisu: ČMKU 1671/-17/17/19
Datum narození: 2017-05-29
Barva: bílá se znaky
Výška: 81 cm
Váha: 68 kg
HD: HD 0/0, ED 0/0, PL 0/0, OCD 0/0
Otec: CH.Lancelot du Lac du Domaine de Peyrac
Matka: CH.Jehane du Domaine de Peyrac
Výstavní ocenění: Grandchampion, Champion klubu, Champion Čech, 11xCAC, 3x r.CAC, 2x r.CACIB, 4x BOS, 2x BOB, 2x BOJ, 3x CAJC, 2x Národní vítěz, 3x CAC ČMKU, CACIB, VT,KV,pracovní pes
Jméno a příjmení majitele: Semir Henych
Adresa: :Sportovní 602 Milovice nad Labem 28924
Telefon: 704088312
E-mail: drem2@centrum.cz
Web: www.neptun.wbs.cz

JCH.Notre Prince des Gorges de Cauterets

JCH.Notre Prince des Gorges de Cauterets

Číslo zápisu: ČMKU 1754/-18/17/19
Datum narození: 2017-11-03
Barva: bílá se znaky
Výška: 77 cm
Váha: 55 kg
HD: HD 0/0, PL 0/0, OCD 0/0,ED 0/0
Otec: Jonc de la Borda D´Urtx
Matka: Ibarette des Gorges de Cauterets
Výstavní ocenění: JCH.KL, JCH.CZ,CAC,r.CACIB,Vítěz třídy, Krajský vítěz,3xBOJ,,pracovní pes
Jméno a příjmení majitele: Semir Henych
Adresa: Sportovní 602 Milovice nad Labem 28924
Telefon: 704088312
E-mail: drem2@centrum.cz
Web: http://neptun.wbs.cz/Notre-Prince-des-Gorges-de-Cauterets.html

Bastien Patou von Traumberg

Bastien Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1726/18
Datum narození: 2018-03-27
Barva: Bílá s jezevčími znaky
Výška: 77 cm
HD: HD A, ED 0/0, PL 0/0, DM negativní
Otec: CH Francie Xico De Alba de los Danzantes (HD A/A, ED 0/0)
Matka: C.I.B., CH Alba Patou von Traumberg (HD A, ED 0/0, PL 0/0, OCD 0/0, DM N/N - clear, normální genotyp)
Výstavní ocenění: Český JCH, JCH KCHMPP, Národní vítěz, BOB, BOS, Český šampion, Slovenský šampion
Jméno a příjmení majitele: Marie Zrebená
Adresa: Bystřice 30, 53957 Včelákov
Telefon: +420603206372
Web: https://bastien-patou-von-traumberg.estranky.cz/

Vi’skaly’s Sonny Sunbeam

Vi’skaly’s Sonny Sunbeam

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1992/-20/19
Datum narození: 2019-10-26
Barva: Bílá/arrauye
Výška: 72 cm
HD: A/A, DLK 0/0, PL 0/0, OCD free, LTV 0, spond. neg., CMR1 N/N, DM N/N, DNA profil
Otec: Vi’skaly’s Kalle Kawazaki
Matka: Cerbillona de Alba de los Danzantes
Výstavní ocenění: V1 CAJC, V1 CAC, V1, V1 CAC
Jméno a příjmení majitele: Katarína Zemanová
Adresa: Čestětín 19, 33162 Nečtiny
Telefon: +420 725099875
E-mail: cestetin@s-profess.cz
Web: http://www.farmaustromodomu.cz/

CORAZON PATOU VON TRAUMBERG

CORAZON PATOU VON TRAUMBERG

Číslo zápisu: CMKU/PHP/2013/20/21
Datum narození: 2020-03-18
Barva: bílá se znaky
Výška: 75cm
HD: HD A, ED 0/0, OCD nepostižen, PL 0/0, LTV 0, DOV - prosté, PL 0/0, DM N/P, CMR1 N/N
Otec: Zagal de Alba de los Danzantes With Sketrick
Matka: Alba Patou von Traumberg
Výstavní ocenění: ČESKÝ ŠAMPION, KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION ( KCHMPP), CAJC, BOJ, 3x BOS, 3x CAC, Klubový vítěz, 2x BOB - Vítěz plemene, 5x CACIB, 2x CAC ČMKU, 2x CAC (CZ), res.CAC, CAC (Antw. Dt. Ch. VDH, DE), CAC KFUH (DE), Rheiland-Platz-Sieger (DE), 2x CACA (A), Wels Sieger 2022, Winter Trophy
Jméno a příjmení majitele: Barbora Duspivová
Adresa: Plzeň
Telefon: +420 776 800 551
E-mail: barcaduspivova@seznam.cz
Web: http://www.antre-du-patou.cz/

CH., JCH.CZ, JCH.KL. TEDDY II FARMA ŠTĚKOT

CH., JCH.CZ, JCH.KL. TEDDY II FARMA ŠTĚKOT

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1790/18/21
Datum narození: 2018-10-19
Barva: Bílá se znaky
Výška: 80 cm
Váha: 50 cm
HD: 0/0, OCD: 0/0, PL: 0/0
Otec: GCH.CH.CZ.CH.KL.JCH.CZ,JCH.KL.IMRO II FARMA ŠTĚKOT,HD 0/0
Matka: JCH.Honda Forever Drem, HD 0/0,PL 0/0
Výstavní ocenění: CH.CZ, JCH.CZ.JCH.KL. 3X CAJC, KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, 2xBOJ, BOB, 4x CAC, r.CAC, 2x r.CACIB, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOS, pracovní pes
Jméno a příjmení majitele: Semir Henych
Adresa: Sportovní 602, 28923 Milovice nad Labem
Telefon: 704088312
E-mail: drem@centrum.cz
Web: http://www.pyrteddy.websnadno.cz

Sirius Du Pic De Viscos

Sirius Du Pic De Viscos

Číslo zápisu: CMKU/PHP/2156/-21/21/22
Datum narození: 2021-01-13
Barva: bílá se znaky
HD: A, DOV - prostý, PL 0/0, LTV 0, DM N/N,
Otec: Viskaly´s Ispeci pa reci
Matka: Louvie du Pic de Viscos
Výstavní ocenění: Český šampion, Maďarský šampion, Český junior šampion, Klubový Junior šampion, Světová naděje 2021, Národní vítěz, BOB, CACIB
Jméno a příjmení majitele: Pavlína Seifertová
Adresa: Samota 46, Mšené - Lázně
Telefon: 606276615
E-mail: rarasci@centrum.cz
Web: https://www.pyrenej-zahajsky-mlyn.cz/


Chovné feny:

Alba Patou von Traumberg

Alba Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1222/14
Datum narození: 2014-01-24
Barva: Bílá se světle žlutými znaky
Výška: 70 cm
Váha: 51 kg
HD: HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, OCD negativní, genetický profil (DNA) určen (Genomia), DM (degenerativní myelopatie): N/N (normální genotyp, clear), test povahy francouzského klubu pyrenejských plemen R.A.C.P. (Test De Comportement)
Otec: C.I.B., CH Švédska, Norska, Finska Covermount Big Block
Matka: C.I.B., CH Kora De Alba De Los Danzantes
Výstavní ocenění: C.I.B., CH, GCH CZ, CH CMKU, Výborná 1 + 2. Best female NV Argeles Francie 2019, CH Německa, Holandska, San Marina, Slovenska, Rakouska, Klubový CH, CH de Luxembourg, Evropský vítěz mladých, V1 + CACS + CACIB + BOS - speciální výstava php R.A.C.P. Metz, Francie, V1+ CAC + BOS - KV výstava holandského klubu php N.V.L.P.H., Výborná 1 - NV R.A.C.P. Argeles Gazost, Francie
Jméno a příjmení majitele: Mgr. Jitka Kriegerbecková, Ph.D.
Adresa: Plzeň
Telefon: +420 602 298 098
E-mail: jitkakriegerbeck@seznam.cz
Web: http://www.patou-traumberg.eu/

Aiwa L'Antre du Patou

Aiwa L'Antre du Patou

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1544/19
Datum narození: 2016-10-14
Barva: Bílá se znaky
Výška: 69 cm
Váha: 45 kg
HD: HD A/A, ED 0/0, PL 0/0
Otec: Marbore de Alba de los Danzantes
Matka: C.I.B. Desalazara Honey Honey
Výstavní ocenění: CH CZ, Český Grand šampion, Klubový šampion, Národní vítěz, BOB, CACIB, BOS, CAC ČMKU, CAC, r. CACIB, BOJ
Jméno a příjmení majitele: Helena Balcarová
Adresa: Sopotnice
Telefon: +420 778 003878
E-mail: helcin@seznam.cz
Web: http://www.antre-du-patou.com/

Charmé Blatka

Charmé Blatka

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1518/16
Datum narození: 2016-07-16
Barva: bílá se znaky
Výška: 68 cm
HD: A/A
Otec: Krescento du Tuc de l´Adosse
Matka: Helen Lady Blatka
Jméno a příjmení majitele: Pavlína Seifertová
Adresa: Samota 46, 411 19 Mšené-lázně
Telefon: +420 606 276 615
E-mail: rarasci@centrum.cz
Web: https://pyrenej-zahajsky-mlyn.webnode.cz/

Biesca Patou von Traumberg

Biesca Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP1732/18
Datum narození: 2018-03-27
Barva: Bílá se světle žlutými a jezevčími znaky
Výška: 70 cm
Váha: 45,5 kg
HD: HD A, ED 0/0, PL 0/0, OCD free (neg.), LTV 0/0, DM N/N - clear, normální genotyp. Test povahy francouzského klubu pyrenejských plemen R.A.C.P. (Test De Comportement)
Otec: CH Francie, Španělska Xico De Alba de los Danzantes (HD A/A, ED 0/0)
Matka: C.I.B., CH Alba Patou von Traumberg (HD A, ED 0/0, PL 0/0, OCD 0/0, DM N/N - clear, normální genotyp)
Výstavní ocenění: CH CZ, CH ČMKU, CH Slovinska, Český JCH, Junior CH KCHMPP
Jméno a příjmení majitele: Mgr. Jitka Kriegerbecková, Ph.D.
Adresa: Plzeň
E-mail: jitkakriegerbeck@seznam.cz
Web: https://www.patouvontraumberg.cz/

Berget Patou von Traumberg

Berget Patou von Traumberg

Datum narození: 2018-03-27
Barva: Bílá se znaky
Výška: 70 cm
HD: HD A, ED 0/0, PL 0/0
Otec: CH Francie XICO DE ALBA DE LOS DANZANTES
Matka: C.I.B., CH Alba Patou von Traumberg
Jméno a příjmení majitele: Helena Černá
Adresa: Svinařov
E-mail: cerna.helena@email.cz

Belsué Patou von Traumberg

Belsué Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1729/18
Datum narození: 2018-03-27
Barva: Bílá se znaky
Výška: 70 cm
Váha: 43 kg
HD: HD A, ED 0/0, PL 0/0, OCD neg., LTV 0/0, DOV - prostý, DM N/N
Otec: Ch Francie, Španělska Xico De Alba de los Danzantes
Matka: C.I.B., Ch Alba Patou von Traumberg
Výstavní ocenění: SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2021 , C.I.B., ČESKÝ ŠAMPION, ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION ČESKÝ GRAND ŠAMPION, ŠAMPION ČMKU, KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION ( KCHMPP), KLUBOVÝ ŠAMPION ( KCHMPP), AUSTRIAN JUNIOR WINNER 2019, 3x CAJC, 2xBOJ, 11x CAC (CZ), 2x CAC (PL), 2x CAC (SK), 1x CACA (A), 4x r.CACIB, 2x CACIB (SK), 3x CACIB (CZ), CACIB (PL), 4x Národní vítěz, BOB, 4x BOS
Jméno a příjmení majitele: Barbora Duspivová
Adresa: Plzeň
E-mail: barcaduspivova@seznam.cz
Web: http://www.antre-du-patou.com/

Rodentáli Zippa

Rodentáli Zippa

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1919/-19/19
Datum narození: 2019-07-12
Barva: bílá
Výška: 69 cm
HD: A/A, DLK 0/0, PL 0/0, OCD free, LTV 0, spond. 0, CMR1 N/N, DM N/N, DNA profil
Otec: Rodentáli Bagó
Matka: Wonderwhite’s Kind of Magic
Výstavní ocenění: VD, V1 CAJC, BOJ, V1 CAC,
Jméno a příjmení majitele: Katarína Zemanová
Adresa: Čestětín 19, 33162 Nečtiny
Telefon: +420 725099875
E-mail: cestetin@s-profess.cz
Web: http://www.farmaustromodomu.cz/

Cariňena Patou von Traumberg

Cariňena Patou von Traumberg

Číslo zápisu: CMKU/PHP/2016/20
Datum narození: 2020-03-18
Barva: bílá se znaky
Výška: 71cm
Váha: 45kg
HD: A, ED 0/0, PL 0/0, genetický profil DNA, LTV nromal, DM N/N, DOV prosté, CMR1 N/N
Otec: Zagal de Alba De los Dazantes with Sketrick
Matka: C.I.B. multi CH Alba Patou von Traumberg
Výstavní ocenění: Český šampion, Český junior šampion, JCH Černé hory, V1, CAJC, BOB (KV KCHMPP Mladá Boleslav 2021), VN1, vítěz třídy (NV R.A.C.P. Argeles Gazost Francie 2020, rozhodčí: Norbert Gainche), 2x Crufts kvalifikace, 4x CACIB, 3x BOB, 7x BOS
Jméno a příjmení majitele: Mgr. Jitka Kriegerbecková
Adresa: Plzeň
Telefon: +420 602 298 098
E-mail: jitkakriegerbeck@seznam.cz
Web: https://www.patouvontraumberg.cz/

WHISKY II Farma Štěkot

WHISKY II Farma Štěkot

Číslo zápisu: ČMKU/PHP/1945/19/21
Datum narození: 2019-09-24
Barva: bílá se znaky
Výška: 70 cm
Váha: 46 kg
HD: 0/0, PL: 0/0
Otec: GCH.Neptune du Domaine de Peyrac,HD 0/0,PL 0/0,OCD 0/0,ED 0/0
Matka: GCH.Jamina II Farma Štěkot,HD 0/0,PL 0/0
Výstavní ocenění: CAC, KLUBOVÁ VÍTĚZKA
Jméno a příjmení majitele: Semir Henych
Adresa: Sportovní 602 Milovice nad Labem
Telefon: 704088312
E-mail: drem2@centrum.cz
Web: https://www.drem.wbs.cz

Osseilla des Gorges de Cauterets

Osseilla des Gorges de Cauterets

Číslo zápisu: CMKU/PHP/1770/-18/18/20
Datum narození: 2018-02-19
Barva: bílá
Výška: 70cm
Váha: 40kg
HD: A, ED 0/0, spondyloza negativ, luxace patelly 0/0, DM N/N
Otec: Jonc de la Borda D"Urtx
Matka: Isaby des Gorges de Cauterets
Výstavní ocenění: V1, CAJC, BOJ, CAC
Jméno a příjmení majitele: Jana Ošoncová
Adresa: Mikulov
Telefon: 608719260
E-mail: jaena@post.cz
Web: FB Baldriana kennel

Pegina II Farma Štěkot

Pegina II Farma Štěkot

Číslo zápisu: ČMKU /PHP/1577/17
Datum narození: 2017-02-26
Barva: bílá se znaky
Výška: 74 cm
Váha: 46 kg
HD: 0/0, PL 0/0
Otec: GCH.CH.CZ.CH.KL.JCH.CZ,JCH.KL.IMRO II FARMA ŠTĚKO
Matka: GCH.Jamina II Farma Štěkot
Výstavní ocenění: CAC, KLUBOVÁ VÍTĚZKA, BOS
Jméno a příjmení majitele: Jana Henychová
Adresa: Topolová 635 Milovice nad Labe
Telefon: 704088312
E-mail: stekot@centrum.cz
Web: http://www.pyrenees.cz/

XAPI II Farma Štěkot

XAPI II Farma Štěkot

Číslo zápisu: ČMKU /PHP/2076/20/22
Datum narození: 2020-09-28
Barva: bílá se znaky
Výška: 74 cm
Váha: 49 kg
HD: HD 0/0, PL 0/0
Otec: GCH.Neptune du Domaine de Peyrac
Matka: Pegina II Farma Štěkot
Výstavní ocenění: 2x CAC
Jméno a příjmení majitele: Jana Henychová
Adresa: Topolová 635 Milovice nad Labem
Telefon: 704088312
E-mail: stekot@centrum.cz
Web: http://www.pyrenees.cz/

Heidy z Jizerského pekla

Heidy z Jizerského pekla

Číslo zápisu: CMKU/PHP/2095/20/22
Datum narození: 2020-12-30
Barva: Bílá se znaky
Výška: 72 cm
Váha: 50 kg
HD: A, PRA N/N, PL 0/0, PLL 0/0
Otec: Ergo Pyristamo
Matka: Ennie z Jizerského pekla
Výstavní ocenění: VN1, 4x V1, BOJ, BOS, 2x BOB, 3x CAC, CAJC, NV, res. CACIB, KV, Vítěz speciální výstavy
Jméno a příjmení majitele: Iva Smetanová
Adresa: Dlouhý Most 380, 463 12 Liberec
Telefon: 777 159 727
E-mail: iva-smetanova@seznam.cz

Cyta Zahájský mlýn

Cyta Zahájský mlýn

Číslo zápisu: CMKU/PHP/2049/20/21
Datum narození: 2020-03-25
Barva: Bílá se znaky
Výška: 71 cm
HD: A, PL 0/0, LTV: 0, DM: N/N
Otec: Diego Ranč Seňorita
Matka: Charmé Blatka
Výstavní ocenění: V3
Jméno a příjmení majitele: Pavlína Seifertová
Adresa: Samota 46, 411 19 Mšené lázně
Telefon: +420 606 276 615
E-mail: rarasci@centrum.cz
Web: https://pyrenej-zahajsky-mlyn.webnode.cz/Inzerce:

Formulář pro zveřejnění inzerce našich členů ke stažení zde:
ZDE (.doc)Fotogalerie